Gebruikersvoorwaarden
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de BiPro n.v. website, <http://www.bipro.be>. De website werd gecreŽerd en wordt beheerd door BiPro n.v.. Door gebruik te maken van deze website aanvaardt u die gebruiksvoorwaarden en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
BiPro n.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan, onrechtstreeks of rechtstreeks wordt gemaakt.  BiPro n.v. gaat als dusdanig geen verbintenis aan en biedt geen enkele garantie in verband met informatie die op deze website wordt aangeboden en  garanderen evenmin de correctheid van de informatie die op de BiPro n.v. site voorkomt of wordt aangeboden. BiPro n.v. heeft het recht informatie die op haar site voorkomt op ieder ogenblik te veranderen zonder gebruikers hierover op voorhand op de hoogte te moeten brengen.

Verboden gebruik van de website
U verbindt zich er toe geen gebruik te maken van de website waardoor de website beschadigd, of minder efficiŽnt werkt, de website niet te gebruiken voor het doorsturen van virussen of ander illegaal materiaal, de website niet te gebruiken om inbreuken te plegen op het persoonsrecht, de wet van de privacy en het recht op vrije meningsuiting, de website niet te gebruiken voor commerciŽle doeleinden. Inbreuken op deze reglementering zullen indien nodig overgemaakt worden aan de bevoegde instanties.

Hyperlinks
De BiPro n.v. website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden bevatten of daar op een andere manier naar verwijzen. BiPro n.v. heeft geen enkele verantwoordelijkheid over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Intellectuele eigendomsrechten
De informatie, foto's, films, beelden, data, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren BiPro n.v. toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord vanwege BiPro n.v. of van de eigenaar de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderzijds over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
Logo's van derden die gebruikt worden op de BiPro n.v.  site en andere pagina's, zijn eigendom van het bedrijf waarnaar ze verwijzen en worden beschermd door het copyright.

Gebruikersgegevens
BiPro n.v. verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker BiPro n.v. toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van BiPro n.v. met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering. De verstrekte gegevens worden op geen enkele manier doorgegeven aan derden, tenzij de gebruiker in overtreding is met de Belgische recht. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot infoATbiproDOTbe. Voor alle andere bepalingen verwijzen we graag naar de wet van 8 december 1992 aangaande de bescherming van de persoonlijke leefsfeer.

Toepasselijk Recht
Ieder geschil met betrekking tot de BiPro n.v. site valt onder toepassing van de Belgische wetgeving. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Hasselt (BelgiŽ) bevoegd.